ANTI-PESTPROGRAMMA ‘OMGAAN MET ELKAAR’

Voor positieve rollen in de klas

Het programma richt zich op leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs en de eerste twee klassen van alle typen voortgezet onderwijs.

Daarnaast is het programma bedoeld voor leerkrachten en docenten van de school en de ouders van de leerlingen.

Het programma bestaat uit 8 lessen Omgaan met Elkaar voor leerlingen (in 2 of 3 subgroepen). Daarnaast is er een workshop voor professionals en een themabijeenkomst voor ouders.

Doel

Het doel van Omgaan met Elkaar is iedereen in de groep vaardigheden te leren om een positievere rol te kunnen vervullen en zo het pesten te voorkomen of te stoppen. Zij leren meer rekening te houden met eigen en andermans grenzen. Zij helpen elkaar vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

Aandachtsgebieden

 • Lichaamstaal: leerlingen ontwikkelen weerbare lichaamstaal, zodat zij die gebruiken bij het opkomen voor zichzelf en een ander;
 • Assertiviteit: leerlingen leren de vaardigheid om assertief in plaats van agressief of sub-assertief met anderen om te gaan;
 • Coping: leerlingen krijgen handvatten om beter om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en angst. Hierdoor zijn zij vaker in staat zichzelf en anderen te helpen;
 • Sociale vaardigheden: meedoen en omgaan met buitensluiten en feedback geven en ontvangen zijn twee belangrijke sociale vaardigheden die aan bod komen;
 • Pest-attitude: Hoe je over een onderwerp denkt, heeft te maken met waarden en normen (van jezelf, je omgeving, de groep). Leerlingen krijgen informatie en gaan met elkaar in discussie om een positieve attitude voor de respectvolle omgang met elkaar te bereiken;
 • Groepscohesie: Door verschillende spelvormen, het oefenen in rollenspellen en het voeren van gesprekken met elkaar wordt er gewerkt aan versterking van de groepscohesie.

De Omgaan met Elkaar Training is als volgt opgebouwd:

 • Het bepalen van de subgroepen kinderen uit een klas middels een vragenlijst; de subgroepen worden ingedeeld op basis van een vragenlijst in de klas en in samenspraak met de leerkracht/mentor;
 • Eén ouderavond voor alle ouders in de klas. Deze avond is zonder kinderen en vindt plaats voor de eerste les;
 • Acht lessen van 60 minuten voor iedere subgroep;
 • Bijeenkomsten vinden wekelijks onder schooltijd plaats;
 • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken;
 • De leerkracht of mentor is bij voorkeur bij alle lessen aanwezig;
 • De leerkracht/mentor ontvangt materiaal waarmee gedurende de week nog eens kan worden teruggekomen op het geleerde in de les.

Workshop Professionals

Om de effectiviteit van het Project Omgaan met Elkaar nog te vergroten kunnen twee workshops worden ingezet voor professionals die op school werkzaam zijn. In de eerste workshop wordt onder andere aandacht besteed aan: rollen in een groep, signalen van pesten bij leerlingen en preventie en handelen bij pesten in de klas/school. De tweede workshop is een training gericht op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden. Deze workshops duren ieder 3 uur. De eerste workshop is geschikt voor maximaal 50 personen en de tweede voor maximaal 12 personen.

Op Maat

Het Programma voor het Project Omgaan met Elkaar wordt op maat gemaakt aan de hand van het voorgesprek met de school.

Download de folder van de Omgaan met Elkaar Training.

Neem bij interesse of meer informatie gerust contact op.