ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
 • Flink Kindercoaching is opgericht door Charlotte Buys (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:69137218.
 • Flink kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 -18 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen en themabijeenkomsten.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Flink Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
 1. Vertrouwelijkheid
 • Flink Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.
 • Het coachingproces wordt altijd besproken met de ouder/verzorger (hierna te noemen: de ouders). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de cliënt.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder. Flink Kindercoaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Flink Kindercoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 1. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Flink Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 1. Regels rond een afspraak voor kinderen
 • Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
 • De groepstrainingen vinden plaats op een nader overeen te komen locatie.
 • Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.
 1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
 • De coach behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor coach de behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de coach en ouder(s) zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de ouder(s) worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.
 1. Tarieven
 • De tarieven staan vermeld op website van Flink Kindercoaching onder de pagina ‘ praktisch’ of zijn op te vragen bij Flink Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • De ouder verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Flink Kindercoaching.
 • Als er niet binnen deze termijn wordt betaald stuurt Flink Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien de  ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Flink Kindercoaching  gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- per nota in rekening te brengen.
 • Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Flink Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand is Flink Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
 1. Aansprakelijkheid
 • Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Flink Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
 • Het advies van Flink Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Flink Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Flink Kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Flink Kindercoaching.
 • Vergoeding aan de client en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Flink Kindercoaching.
 • De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
 1. Observatie en verslag
 • In overleg met, of op verzoek van ouders van de cliënt, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
 • Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Flink Kindercoaching De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 • De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 • Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. De coach behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.
 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn geplaatst op flinkkindercoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Charlotte Buys.

Lees hier de privacy verklaring