AANBOD SCHOLEN & ORGANISATIES

Scholen in het primair, voorgezet en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de wet Veiligheid op School van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. 

Advies Anti-pestbeleid

Elke school heeft de taak een actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen.

Pesten is niet iets dat je oplost en voorkomt door een eenmalige actie, zoals een workshop of een les in een klas of het hebben van een methode op school. Een allesomvattende, schoolbrede aanpak, waar het anti-pestbeleid een onderdeel van is werkt het beste! Naast iedereen binnen de school, worden ook de ouders betrokken in het geheel, want pesten gebeurt niet alleen op school. 

Flink biedt advies & ondersteuning bij het formuleren en implementeren van een anti-pestbeleid.

 

De 2 anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten staan als ‘veelbelovende anti-pestprogramma’s’ op de lijst van staatssecretaris Dekker (Onderwijs).

Afhankelijk van wat er speelt in de klas en het doel, adviseren we u graag bij het maken van de juiste keuze welk anti-pestprogramma het beste past.

Anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’

Helpt kinderen voor zichzelf en voor elkaar op te komen

Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving. Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.

Sta sterk op School is ontwikkeld vanuit het perspectief dat verschillende pestrollen andere vaardigheden nodig hebben om het pesten te stoppen.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit ‘buitenstaanders’: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Als zij leren hoe ze dit wél kunnen, kunnen ze een zeer positieve rol in de groep spelen.

Het doel van dit Anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor het pesten stopt of sterk vermindert.

 

Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’

Voor positieve rollen in de klas

Bij het Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van positieve rollen in de klas. In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper.

Omgaan met elkaar is ontwikkeld vanuit het besef dat ieder kind een stuk kan opschuiven naar een meer positieve rol. Daarmee verandert er al een hoop in de groepsdynamiek van een klas.

Het doel van Omgaan met Elkaar is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening te houden met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

Workshops & Themabijeenkomsten

Veel leerkrachten, docenten, mentoren maar ook trainers bij sportverenigingen of volwassenen die met groepen kinderen werken willen graag meer doen om pesten te voorkomen en aan te pakken, maar het ontbreekt hen soms aan voldoende kennis en vaardigheid. Een workshop of themabijeenkomst kan voor deze benodigde kennis zorgen en voor het trainen en oefenen van de benodigde vaardigheden. De workshop of themabijeenkomst geeft de deelnemers handvatten bij de aanpak van pesten.